U Slavonskom Brodu održan sastanak na temu izrade osobnog plana postupanja u izvanrednim situacijama za osobe s invaliditetom

U Slavonskom Brodu održan sastanak na temu izrade osobnog plana postupanja u izvanrednim situacijama za osobe s invaliditetom

13. lipnja 2024.Kategorije: Novosti

U Gradskoj knjižnici u Slavonskom Brodu održan je 12. lipnja 2024. godine radni sastanak vezano za izradu osobnog plana postupanja u izvanrednim situacijama za osobe s invaliditetom s područja Brodsko-posavske županije. Na sastanku je sudjelovao i Mario Burek, savjetnik iz Područnog ureda Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku.

Na temelju propisa koji uređuju sustav civilne zaštite te sadržaj i način izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuju planove djelovanja civilne zaštite u kojem moraju biti razrađeni načini postupanja osoba s invaliditetom u izvanrednim situacijama, koji žive na području pojedine jedinice. Brodsko-posavska županija inicirala je izradu pojedinačnih planova evakuacije za osobe s invaliditetom kao dio planova djelovanja civilne zaštite i to isključivo na dobrovoljnoj bazi uz privolu osoba s invaliditetom. S tim ciljem, uspostavljena je suradnja stručnjaka koji sudjeluju u izradi plana sa nadležnim ustanovama i institucijama te sa lokalnim udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom.

Na radnom sastanku održanom 12. lipnja predstavljene su aktivnosti koje su do sada provedene s ciljem izrade osobnog plana postupanja u izvanrednim situacijama za osobe s invaliditetom te su najavljene predstojeće aktivnosti. Predstavnici lokalnih ustanova i institucija kratko su predstavili svoju ulogu u izradi plana, a savjetnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom istaknuo je kako svi oni koji sudjeluju u organizaciji i pružanju podrške građanima u kriznim situacijama moraju posebnu pažnju posvetiti osiguranju primjerene podrške osobama s invaliditetom. Sudionicima sastanka su ponovljene preporuke pravobranitelja koje se kontinuirano upućuju svim relevantnim donositeljima odluka na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Posebno je naglašena važnost identificiranja i definiranja potreba svake pojedine osobe s invaliditetom, uvažavajući vrstu i težinu invaliditeta, postojeće i moguće prepreke prilikom intervencije te potrebe koje se odnose na eventualni prijevoz, smještaj, medicinsku i svu ostalu potrebnu skrb u kriznim situacijama. Savjetnik pravobranitelja istaknuo je važnost osiguranja pristupa informacijama u različitim i odgovarajućim oblicima za osobe s različitim vrstama invaliditeta, kao i važnost izrade posebnih protokola o postupanju. Predloženo je provođenje edukacija za osobe koje sudjeluju u intervencijama u kriznim situacijama, kao i informiranje, educiranje te osnaživanje samih osoba s invaliditetom kako bi bili svjesni potencijalnih rizika i pripremljeni na moguće krizne situacije.

Tijekom sastanka su prikazani rezultati, materijali i primjeri dobre prakse proizašli iz projekata provođenih od strane različitih subjekata te su predstavljene mogućnosti prijave na različite fondove EU radi osiguranja sredstava za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom. S tim u vezi, predstavnicima JLP(R)S preporučeno je korištenje dostupnih sredstava i fondova u svrhu osiguranja pristupačnosti i mobilnosti za osobe s invaliditetom na njihovom području, za nabavku modernih tehničkih rješenja, ali i jačanje kapaciteta svih onih koji mogu doprinijeti stvaranju sigurnijeg okruženja za lokalno stanovništvo.

Podijelite ovu objavu s drugima: