Suradnja s UN-ovim tijelima

Suradnja s UN-ovim tijelima

Podnošenje Paralelnog izvješća o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Podnošenje Paralelnog izvješća o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Po završetku 12.-og zasjedanja UN-ovog Odbora za prava osoba s invaliditetom 7. listopada 2014. godine Odbor je između ostalih zemalja usvojio i Listu pitanja za predstojeći konstruktivni dijalog s hrvatskom Vladom o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. U svojstvu nezavisnog mehanizma za praćenje provedbe Konvencije sukladno članku 33. stavak 2 pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je u kolovozu 2014. godine Odboru podnijela Paralelno izvješće o provedbi Konvencije.

U funkciji praćenja provedbe Konvencije Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom proveo je brojna anketna ispitivanja čiji su rezultati prikazani u godišnjim izvješćima koje Ured podnosi hrvatskom Saboru. Neki od rezultata tako provedenih istraživanja uključeni su u Paralelno izvješće. Pravobraniteljica je 2009. godine savezima udruga osoba s invaliditetom poslala upitnike s pitanjima o najvećim problemima po područjima definiranim Konvencijom. Nakon toga su održani pojedinačni sastanci sa svim savezima, a upitnik je ponovljen i pet godina kasnije u srpnju 2014. prilikom sastavljanja Paralelnog izvješća. U međuvremenu se održavaju redoviti sastanci na kojima se informiramo o aktivnostima i dogovaramo zajedničke zagovaračke pozicije, a održavaju se i sastanci s udrugama osoba s psihosocijalnim invaliditetom i udrugom za samozastupanje. Kroz obilazak ustanova u kojima su smještene osobe s invaliditetom i one dobivaju mogućnost da se i njihov glas čuje i da prestanu biti nevidljivi građani.

U svrhu izrade Paralelnoga izvješća i imajući u vidu buduće formaliziranje suradnje, pravobraniteljica je održala konzultacije i zatražila doprinos članova akademske zajednice s kojima surađuje pri provođenju zakonom propisanog djelokruga rada. Pravobraniteljica isto tako sustavno surađuje s drugim nacionalnim institucijama koja promiču ljudska prava u zajedničkim promotivnim aktivnostima kao i u koordiniranju zagovaračkih nastojanja.

Komentari Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Pravobraniteljice za djecu i Pučke pravobraniteljice također predstavljaju dio izvješća. Izvješće je također uključivalo prijedloge za listu pitanja i preporuke pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Konstruktivni dijalog s Republikom Hrvatskom vodit će se 30. i 31. ožujka 2015. godine.

Klikom na poveznicu otvara se PDF dokument sa tekstom pripadajućeg naslova.

Sudjelovanje u raspravi o inicijalnom izvješću o provedbi UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom između UN-ovog Odbora za prava osoba s invaliditetom i Vlade RH

Sudjelovanje u raspravi o inicijalnom izvješću o provedbi UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom između UN-ovog Odbora za prava osoba s invaliditetom i Vlade RH

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom održala je dva telekonferencijska savjetovanja i više konzultacija elektroničkom poštom s izvjestiteljicom Odbora za Hrvatsku Theresom Degener. Pripremljen je i Odboru poslan podnesak s paralelnim odgovorom na Listu pitanja upućenih Vladi RH nakon što je Odbor proučio inicijalno izvješće. Savjetnica pravobraniteljice sudjelovala je u raspravi između UN-ovog Odbora i Vlade RH koja se održala 30. i 31. ožujka 2015. godine u Ženevi. Nakon što su u travnju usvojene Završne primjedbe Odbora, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom aktivno se uključila u njihovu diseminaciju. U suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Ministarstva socijalne politike i mladih organizirano je predstavljanje zaključaka u Hrvatskom saboru u srpnju 2015. godine. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom organizirala je i sastanak potpredsjednice UN-ovog Odbora Diane Kingston s predstavnicima Vlade RH e predstavnicima osoba s invaliditetom u listopadu 2015. godine kroz koje su dodatno diseminirani Završni zaključci Odbora.

UN-ov Odbor za prava osoba s invaliditetom 30. i 31. ožujka 2015. održao je konstruktivni dijalog s hrvatskom Vladom vezano uz provedbu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

UN-ov Odbor za prava osoba s invaliditetom 30. i 31. ožujka 2015. održao je konstruktivni dijalog s hrvatskom Vladom vezano uz provedbu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Ispred Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kao nezavisnog mehanizma za praćenje provedbe Konvencije Odboru se obratila savjetnica pravobraniteljice Branka Meić Salie. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom i Zajednica saveza osoba s invaliditetom podnijeli su Odboru i paralelna izvješća o provedbi Konvencije u Hrvatskoj kao i odgovore na Listu pitanja koju je Odbor pripremio na temelju inicijalnog izvješća Vlade. Odbor poseban značaj tijekom razmatranja izvješća pojedinih država članica pridaje informacijama koje podnose predstavnici osoba s invaliditetom. O položaju osoba s invaliditetom kao predstavnice osoba s invaliditetom Odbor su informirale Marica Mirić i Jozefina Kranjčec. Od međunarodnih organizacija podneske vezane prvenstveno uz položaj djece s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom Odboru su podnijeli UNICEF i Human Rights Watch. U delegaciji Republike Hrvatske u koordinaciji Ministarstva socijalne politike i mladih koju je vodila pomoćnica ministrice Iva Prpić bilo je predstavnika 11 ministarstava i 6 predstavnika drugih državnih institucija. Članovi delegacije Vlade RH bili su predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva uprave, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva branitelja, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ureda VRH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ureda VRH za udruge, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

U travnju 2015. godine UN Odbor za prava osoba s invaliditetom donio je Zaključne primjedbe i preporuke na inicijalno izvješće RH o primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Klikom na poveznicu otvara se PDF dokument sa tekstom pripadajućeg naslova.

Posjet potpredsjednice UN-ovog odbora za prava osoba s invaliditetom gđe. Diane Kingston Hrvatskoj

Posjet potpredsjednice UN-ovog odbora za prava osoba s invaliditetom gđe. Diane Kingston Hrvatskoj

Potpredsjednica UN-ovog Odbora za prava osoba s invaliditetom boravila je u Zagrebu u periodu od 26. listopada do 28. listopada 2015. godine. Tijekom boravka u Zagrebu kao gost Europske mreže nacionalnih tijela za ljudska prava (ENNHRI) sastala se s predstavnicima civilnog društva te je aktivno sudjelovala na seminaru tumačeći primjenu čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Trećeg dana gostovanja Diane Kingston održala je sastanak s članovima Povjerenstva za osobe s invaliditetom Vlade Republike Hrvatske vezano uz preporuke koje je Odbor uputio Republici Hrvatskoj nakon podnošenja inicijalnog izvješća o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Posebno se osvrnula na hitne preporuke koje se odnose na tešku situaciju u ustanovama za osobe s invaliditetom, sterilizaciju osoba s invaliditetom i nužnost zaustavljanja prisilnih postupanja prema osobama s psihosocijalnim invaliditetom u psihijatrijskim ustanovama (prisilnih hospitalizacija, liječenja, prisilnog obuzdavanja korištenjem fizičke sile ili psihofarmaka i drugih prisilnih postupanja).

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom organizirala je sastanak potpredsjednice UN-ovog Odbora za prava osoba s invaliditetom Diane Kingston s predstavnicima civilnog društva koji su sudjelovali u izradi Paralelnog izvješća o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koje je UN-ovom Odboru podnijela pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u kolovozu 2014. godine.

Potpredsjednica Odbora pojasnila je način na koji Odbor prati provedbu UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Odbor ispituje izvješća zemalja i prati provedbu Konvencije, zasad ispituje inicijalna (početna) izvješća. Dosad su pregledali 33 izvješća (trenutno imaju zaostatak od 50 zemalja koje tek trebaju pregledati).

Dvije godine nakon što zemlja ratificira Konvenciju treba predati inicijalno izvješće o provedbi Konvencije koje daje početnu sliku o pravima osoba s invaliditetom u nekoj zemlji. Izvješća dolaze na red za razmatranje Odbora po redoslijedu zaprimanja inicijalnih izvješća. Odbor je o izvješću Republike Hrvatske počeo razmatrati u rujnu 2014. godine izradom liste pitanja, a proces je završen konstruktivnim dijalogom koji je vođen u ožujku i usvajanjem završnih zapažanja. Bira se izvjestitelj za svaku pojedinu zemlju prema zemljopisnom rasporedu. Izvjestitelj se bira na način da za europske zemlje to bude član UN-ovog odbora iz Europe. Izvjestitelj proučava sve dokumente koji su podneseni, čita izvješće države, alternativna izvješća te priprema pitanja za državu, koja daje odgovore na pitanja, a odgovore mogu podnijeti i predstavnici civilnog društva. Svaka zemlja obično ima od 20-25 preporuka od čega su dvije preporuke koje treba ispuniti u roku od godine dana, odnosno hitne preporuke.

Odbor daje preporuke državi a ne Vladi, pa ako se vlada i promjeni preporuke ostaju. Sljedećih nekoliko godina zadatak civilnog društva pa tako i Ureda pravobraniteljice kao nezavisnog mehanizma jest vršenje konstantnog pritiska na Vladu da se preporuke izvrše. Preporuke odnosno završna zapažanja treba prevesti u format razumljiv za čitanje i za razumijevanje.

Gđa Kingston je u svom odgovoru istaknula da je potrebno prikupiti dokaze (sustavno uz pomoć krovne udruge i Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom) te dokazati da nešto nije provedeno. UN nije sud pa se Vladu ne može pozvati na odgovornost sudskim putem. UN ima na raspolaganju diplomatski pritisak, a sankcije za neprovođenje preporuka su diplomatska nelagoda koju kritiziranje od strane UN-a može izazvati.

Drugi mehanizam kroz koji se može potaknuti Vlada na postupanje je Fakultativni protokol koji omogućava podnošenje pojedinačnih ili grupnih pritužbi UN-u nakon što su iscrpljena sva domaća pravna sredstva. Ako Vlada nema kapaciteta za provođenje preporuka može zatražiti pomoć koju im UN može omogućiti preko svojih organizacija kao što su UNDP ili UNICEF. Potrebno je prikupiti dokaze i dokumentirati situacije kršenja ljudskih prava osoba s invaliditetom. Ako postoji jedan ilustrativni pojedinačni slučaj može se podnijeti pritužba UN-u. Isto tako je važno da se podnesu dokazi i kroz alternativna izvješća drugim tijelima: Odboru za prava djeteta, Odboru za eliminaciju diskriminacije prema ženama, Odboru za gospodarska i socijalna pitanja.

Sastanak potpredsjednice UN-ovog Odbora za prava osoba s invaliditetom Diane Kingston s Povjerenstvom za osobe s invaliditetom Vlade Republike Hrvatske

Sastanak potpredsjednice UN-ovog Odbora za prava osoba s invaliditetom Diane Kingston s Povjerenstvom za osobe s invaliditetom Vlade Republike Hrvatske

Zamjenica ministrice socijalne politike i mladih izložila je zakonodavne mjere koje je Vlada poduzela kako bi zakonodavstvo usuglasila sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Ujedno je napomenula i koje konkretne radnje Ministarstvo poduzima vezano za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom u raznim područjima, primjerice povećanjem brojem pomoćnika u nastavi, osobnih asistenata i osvrnula se na socijalne naknade koje nisu smanjivane, promjene u načinu vještačenja i utvrđivanju invaliditeta te jedinstvenog Nalaza i mišljenja tijela vještačenja i drugo. Imajući u vidu predstojeće izbore Ministarstvo je domovima socijalne skrbi izdalo uputu o postupanju kako bi korisnicima usluge smještaja bilo omogućeno biračko pravo.

Od ostalih predstavnika Ministarstva koji su izložili zakonodavne promjene na sastanku je bila nazočna predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava i predstavnica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Imate poteškoća?

Ukoliko imate teškoća sa čitanjem ili razumijevanjem teksta na ovoj stranici popunite kontakt obrazac i poslati ćemo pojašnjenje teksta na vašu adresu E-pošte.

Molimo Vas da u kontakt obrazac upišete sve tražene podatke. Isto tako Vas molimo da prije slanja poruke provjerite točnost istih.

*Unosi u obrascima zaštićeni su reCAPTCHA zaštitom koju osigurava Google | Google Pravila o privatnosti | Google Uvjeti pružanja usluge