Javni natječaj za prijam u državnu službu – mjesto rada Rijeka

Javni natječaj za prijam u državnu službu – mjesto rada Rijeka

30. prosinca 2020.Kategorije: Novosti

Javni natječaj za prijam u državnu službu – mjesto rada Rijeka

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom raspisala je Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto: – SAVJETNIK/CA PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM – zaštita , praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom po područjima – 1 izvršitelj/ica – mjesto rada RIJEKA

Dana 30. prosinca 2020. Javni natječaj objavljen je u službenom listu „Narodne novine“, u oglasnom dijelu. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb, s naznakom „za Javni natječaj“.
Uvjeti natječaja objavljeni su ovdje:

REPUBLIKA HRVATSKA
Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
Broj: POSI.R.-661-02-99/20-05/01
Zagreb, 21. prosinca 2020.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – OUSRH i 61/17, 70/19 i 98/19), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19), Plana prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2020. godinu (Narodne novine, broj 27/20), članka 49.a Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20) i na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-02/20-01/360, URBROJ: 514-03-01-02/6-20-3 od 20. kolovoza 2020. i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/39, URBROJ: 513-05-01-20-2 od 31. kolovoza 2020., pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE
za radno mjesto:
SAVJETNIK/SAVJETNICA PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM – zaštita, praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom po područjima – 1 izvršitelj/ica – mjesto rada Rijeka
Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • dobro poznavanje engleskog jezika
 • dobro poznavanje rada na osobnom računalu

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita odgovarajuće razine sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
Stručni uvjet naveden u prvoj stavci, ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv službe i radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1.  životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o stručnoj spremi: presliku diplome – osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj
 4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
  a) elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja (neće se priznati dostava potvrde o stažu i plaći, s obzirom na to da ne sadrži potrebne podatke)
  b) ugovor o radu ili ugovor o djelu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove.
 5. presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni ispit)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju o tom statusu prema posebnom zakonu.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) te razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, biti će objavljeni na mrežnoj stranici Pravobranitelja za osobe s invaliditetom: https://posi.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na mrežnoj stranici Pravobranitelja za osobe s invaliditetom https://posi.hr .

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom obustavit će postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na mrežnoj stranici Pravobranitelja za osobe s invaliditetom: https://posi.hr i na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave: https://uprava.gov.hr/ .

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od dana njegove objave u „Narodnim novinama”.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj“.

PRAVOBRANITELJICA ZA
OSOBE S INVALIDITETOM
Anka Slonjšak

Podijelite ovu objavu s drugima: