Dan prava osoba s duševnim smetnjama

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom sudjelovala je na okruglom stolu organiziranom u Klinici za psihijatriju Vrapče 06. lipnja 2018. godine, povodom Dana osoba s duševnim smetnjama.Ove godine tema skupa koji tradicionalno organizira prof. dr. sc. Vlado Jukić, ravnatelj Klinike Vrapče bila je prava osoba s duševnim smetnjama kao osoba s invaliditetom.Pravobraniteljica je iskoristila ovu priliku da ukaže na kršenje prava osoba sa psiho-socijalnim teškoćama i njihov marginaliziran položaj u društvu. Naročito je istaknula problem neusklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom čime dolazi do povrede prava ovih osoba na jednakost pred zakonom, osobnu slobodu, zabranu ponižavajućeg postupanja, pravo na pristup pravosuđu, radu, pravo da izaberu gdje će i s kim živjeti.Nakon uvodne riječi prof. Jukića i izlaganja pravobraniteljice, o postupku vještačenja osoba s duševnim smetnjama govorila je Đurđica Blažinkov Živković iz Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitacijui zapošljavanje osoba s invaliditetom, a nakon nje je dr. Nadica Buzina iznijela viđenje prisilne hospitalizacije osoba s duševnim smetnjama u kontekstu njihove bolesti, društvene opasnosti i UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.Nakon uvodnog izlaganja uslijedila je rasprava sudionika u kojoj je pravobraniteljica još jednom pozvala na zajedničku aktivnost svih aktera ka intenziviranju procesa implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u nacionalno zakonodavstvo, a sve s ciljem zaštite i unaprjeđenja prava osoba s duševnim smetnjama, odnosno psiho-socijalnim teškoćama.

Prilagodba