Smjernice i tehnički paketi o uslugama za mentalno zdravlje u zajednici: Promicanje osobno usmjerenih pristupa utemeljenih na pravima

Smjernice i tehnički paketi o uslugama za mentalno zdravlje u zajednici: Promicanje osobno usmjerenih pristupa utemeljenih na pravima

10. lipnja 2021.Kategorije: Novosti

Smjernice i tehnički paketi o uslugama za mentalno zdravlje u zajednici: Promicanje osobno usmjerenih pristupa utemeljenih na pravima

Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je Smjernice i tehničke pakete o uslugama za mentalno zdravlje u zajednici: Promicanje osobno usmjerenih pristupa utemeljenih na pravima.
Savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Branka Meić Salie bila je među 6 000 sudionika iz cijelog svijeta koji su pratili predstavljanje novih smjernica Svjetske zdravstvene organizacije za područje mentalnog zdravlja održano preko online platforme 10. lipnja. O 28 primjera dobre prakse i o potrebi promjene postojećeg sustava zdravstvene zaštite u području mentalnog zdravlja govorili su pomoćnik generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije dr. Ren Minghui i zamjenik ministra zdravstva i socijalne skrbi Republike Koreje dr. Ki-il Lee. Predstavljeni su primjeri dobre prakse iz Kenije, Njemačke i Indije.

Upozorili su da mnogi pružatelji usluga mentalnog zdravlja u siromašnim, razvijenijim i najrazvijenijim zemljama ne ispunjavaju očekivanja ljudi. Ne samo da je pristup uslugama ograničen, već i mnogi ljudi u situacijama uznemirenosti i u situacijama kad doživljavaju krizu mentalnog zdravlja ne dobivaju onu vrstu podršku koja im je potrebna kako bi se osjećali bolje i mogli krenuti dalje. Pružatelji usluga mentalnog zdravlja obespravljuju mnoge osobe s poremećajima mentalnog zdravlja i psihosocijalnim invaliditetom i niječu im pravo da odlučuju o vlastitim zdravstvenim i životnim izborima. Neke se dodatno institucionalizira i podvrgava mjerama prisile kao što su prisilne hospitalizacije, prisilno liječenje, izdvajanje i sputavanje. Te prakse imaju negativan učinak na fizičko i mentalno zdravlje ljudi. Stoga su postavili pitanje: Je li transformacija utemeljena na pravima uistinu moguća u području mentalnog zdravlja? I dali odgovor: – Jest i već je započela! kao što pokazuje 28 primjera dobre prakse predstavljenih u dokumentu zajedno s tehničkim uputama o tome kako ih replicirati i unaprijediti.

Naime, postoji i drugačiji put kojim mogu ići zemlje i pružatelji usluga, neovisno o tome u kojem su dijelu svijeta. To je put prema uslugama utemeljenim na pravima koje poštuju pravo osobe da donose odluke o svom liječenju i životu i ne primjenjuju mjere prisile, gledaju na osobu u kontekstu njezinog cjelokupnog života, podržavaju uključivanje ljudi u njihove zajednice. Ti pružetelji usluga ujedno uče od i koriste ogromnu stručnost ljudi sa življenim iskustvom kako bi pružali skrb koja odgovara na potrebe i podršku.

Tijekom online konferencije predstavljene su inovativne usluge na području mentalnog zdravlja koje revolucioniziraju prakse na tom području, a osobe koje koriste usluge mentalnog zdravlja i pružatelji takvih usluga govorili su o svojim iskustvima dok su donositelji odluka na nacionalnim i međunarodnim razinama govorili o potrebi za korjenitim promjenama u području mentalnog zdravlja.

Dokument Smjernice o uslugama mentalnog zdravlja u zajednici: Promicanje osobno usmjerenih pristupa utemeljenih na pravima dio je zbirke izdanja pod nazivom Smjernice i tehnički paketi o uslugama mentalnog zdravlja u zajednici. Donosi detaljan opis osobno usmjerenih pristupa utemeljenih na ljudskim pravima u području mnetalnog zdravlja kao i sažetak primjera dobre prakse usluga širom svijeta.
Također opisuje povezivanje koje je potrebno sa sektorima stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zapošljavanja i socijalne zaštite i predstavlja primjere integriranih regionalnih i nacionalnih mreža usluga mentalnog zdravlja utemeljenih u zajednici. Predstavljene su preporuke i koraci za razvoj takvih usluga koje poštuju ljudska prava i usmjerene su na oporavak. Ovaj dokument prati sedam tehničkih paketa s naglaskom na pojedine kategorije usluga mentanog zdravlja i smjernicama za uspostavljanje novih usluga.
Smjernice daju informacije i podršku svim dionicima koji žele razviti ili transformirati svoje sustave i usluge u području mentalnog zdravlja kako bi bili usklađeni sa standardima ljudskih prava uključujući UN-ovu Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave