Javni natječaj za prijam u državnu službu – mjesto rada Zagreb

Javni natječaj za prijam u državnu službu – mjesto rada Zagreb

12. travnja 2023.Kategorije: Novosti

Javni natječaj za prijam u državnu službu – mjesto rada Zagreb

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom raspisala je Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto: administrativni tajnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom
– 1 izvršitelj/ica – mjesto rada Zagreb

Dana 12. travnja 2023. Javni natječaj objavljen je u službenom listu „Narodne novine“, u oglasnom dijelu. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb, s naznakom „za Javni natječaj“.

Uvjeti javnog natječaja objavljeni su ovdje:

                   

REPUBLIKA HRVATSKA
Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
Broj: POSI.R.-661-02-32/23-05/04
Zagreb, 4. travnja 2023. godine

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – OUSRH i 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19), točke II, alineja 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 35/22 i 37/23) i na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-01/23-01/519, URBROJ: 514-08-01-02/05-23-02 od 22. ožujka 2023. godine, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE
za radno mjesto:
ADMINISTRATIVNI TAJNIK PRAVOBRANITELJA
ZA OSOBE S INVALIDITETOM – 1 izvršitelj/ica – mjesto rada Zagreb

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravnog, administrativnog ili birotehničkog smjera, gimnazija
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit I razine
 • dobro poznavanje rada na osobnom računalu
 • dobro poznavanje engleskog jezika

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita odgovarajuće razine sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv službe i radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o stručnoj spremi: presliku svjedodžbe ili diplome – osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj
 4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
  a) elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja (neće se priznati dostava potvrde o stažu i plaći, s obzirom na to da ne sadrži potrebne podatke)
  b) ugovor o radu ili ugovor o djelu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove. Napominjemo da je dokaze navedenim pod točkama a) i b) potrebno dostaviti kumulativno.
 5. presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu odgovarajuće razine (za kandidate koji imaju položen državni ispit)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od dana njegove objave u „Narodnim novinama”.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, 10000 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj“.
Dokazi koji se dostavljaju moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Ako je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je da ista dostavi dokaz o promjeni prezimena.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.
Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju o tom statusu prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje (pisani dio) i razgovor (intervju).

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.
Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, biti će objavljeni na mrežnoj stranici Pravobranitelja za osobe s invaliditetom: https://posi.hr/ istovremeno s objavom Javnog natječaja.

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na mrežnoj stranici Pravobranitelja za osobe s invaliditetom https://posi.hr/ .

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom obustavit će postupak po ovom javnom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na mrežnoj stranici Pravobranitelja za osobe s invaliditetom: https://posi.hr/ i na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave: https://mpu.gov.hr/ .

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

PRAVOBRANITELJICA ZA
OSOBE S INVALIDITETOM

Anka Slonjšak

Javni natječaj-administrativni tajnik-Zagreb-2023

Opis poslova-administrativni tajnik-Zagreb-2023

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave