Projekt ARVID – održan je 1. okrugli stol

U sklopu EU projekta „ARVID – Bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom,“ putem platforme Zoom održan je 13. svibnja 2021. okrugli stol tijekom kojeg su predstavljeni rezultati provedenog istraživanja s preporukama.

Okrugli stol bio je koncipiran kao facilitirana rasprava na kojoj su kao relevantni dionici sudjelovali policijski službenici/ce, suci/sutkinje, djelatnici/ce odjela za podršku žrtvama i svjedocima, djelatnici/ce iz sustava socijalne skrbi, te predstavnici/ce Pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Tijekom konstruktivnih rasprava razmijenjena su iskustva u odnosu na ostvarivanje prava žrtava. Raspravu su zajedno facilitirati profesorica Elizabeta Ivičević Karas te docent Zoran Burić s Katedre za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na okruglom stolu sudjelovali su pravobraniteljica Anka Slonjšak, zamjenik Darijo Jurišić i savjetnica Andreja Makar.

Projekt ARVID (eng. Advancingaccess to Rights underVictims’ Directive for Personswith Disabilities) financiran je od strane Europske unije putem Programa za pravosuđe. Projekt se tijekom 2020. i 2021, godine provodi u Hrvatskoj i Sloveniji, a odnosi se na sadržaj Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (Direktive o žrtvama) koja je donesena s ciljem osiguravanja da žrtve kaznenih djela dobiju odgovarajuće informacije, potporu i zaštitu te omogućavanja sudjelovanja u kaznenim postupcima.

Podloga za rasprave 1. okruglog stola bio je izvještaj izrađen na temelju empirijskog istraživanja provedenog u Hrvatskoj u sklopu projekta ARVID zajedno s nacrtom preporuka za unapređenje politika i praksi koje podupiru pristup osoba s invaliditetom, koje su ujedno i žrtve kaznenih ili prekršajnih djela, s pravima zajamčenim Direktivom o žrtvama. U plani je održavanje

Prilagodba