Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom bila je domaćin seminara Europske mreže tijela za jednakost Equinetpod nazivom Uloga tijela za jednakost u suzbijanju diskriminacije osoba s intelektualnim teškoćama

Dvodnevni skup održan u Zagrebu 9. i 10. ožujka okupio je 40 predstavnika tijela za jednakost iz 22 europske zemlje. 8. ožujka održan je i sastanak članica Equineta koje se u svom radu ili specijaliziraju za prava osoba s invaliditetom kao što su Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Hrvatske i Komisija za prava osoba s invaliditetom s Malte, tijela koja u svom radu stavljaju poseban naglasak na prava osoba s invaliditetom kroz uspostavu posebnih odjela (Belgija) ili timova koji uz ostale osnove rade i na pitanjima osoba s invaliditetom (Nizozemska, Velika Britanija, Latvija). Skup su otvorile predsjednica Izvršnog odbora Equineta Evelyn Collins i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, kao domaćin. Senada Halilčević, potpredsjednica organizacije Inkluzija Europa i Europske platforme samozastupnika EPSA u uvodnom je izlaganju istaknula glavne izazove s kojima se susreću osobe s invaliditetom u kršenju prava na poslovnu sposobnost, život u zajednici, obrazovanje, rad i zapošljavanjem, a posebno je istaknula gotovo svakodnevna iskustva nasilja i zlostavljanja kojima su izložene osobe s intelektualnim teškoćama. Oliver Lewis izvršni direktor Centra za osobe s mentalnim invaliditetom MDAC i profesor na Sveučilištu Leeds govorio je o tome kako koristiti UN-ovu Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom u pružanju pravne pomoći osobama s intelektualnim teškoćama i korištenju strateškog parničenja. Savjetnica pravobraniteljice Branka Meić Salie održala je izlaganje o doprinosu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u zagovaranju za reformu skrbništva i uvođenje odlučivanja uz podršku kao i ostvarivanje biračkog prava. Marta Stickings iz Agencije za temeljna prava EU-a (FRA) govorila je o projektima Agencije o pravima osoba s invaliditetom među kojima je izrada indikatora za praćenje provedbe čl. 19 KPOSI. Drugi dan seminara predsjednica organizacije Inkluzija Europa MaureenPiggot govorila je o položaju žena s invaliditetom posebice zaštiti od nasilja, osiguranju seksualnih, reproduktivnih i roditeljskih prava. Biljana Janjić iz organizacije Disability Rights International govorila je o pristupu obrazovanju djece s intelektualnim teškoćama. Budući da se rad u Equinetu odvija kroz radne grupe vezane uz komunikaciju, zagovaranje za promjenu politika i pravnu zaštitu i na ovom seminaru se na odvojenim radionicama razgovaralo o strateškom parničenju kao načinu suzbijanje diskriminacije osoba s intelektualnim teškoćama, zagovaranju u suradnji s udrugama osoba s intelektualnim teškoćama i načinima na koji se može utjecati na nedovoljno prijavljivanje diskriminacije osoba s intelektualnim teškoćamatijelima za jednakost i dosezanja do osoba s intelektualnim teškoćama kroz osiguravanje informacija u lako razumljivom obliku. Kako je u svom uvodnom izlaganju istaknula pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, osobe s intelektualnim teškoćama čine najbrojniju skupinu osoba s invaliditetom, a najmanje su vidljivi u društvu, ali u radu tijela za jednakost i izloženi strukturnoj diskriminaciji. Upravo zbog toga je važan seminar kojem je u fokusu sagledavanje kršenja prava osoba s intelektualnim teškoćama kroz prizmu suzbijanja diskriminacije. Pravobraniteljica je ocijenila kako je revolucionarna promjena paradigme koju je unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom imala veliki utjecaj na živote osoba s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj. Prepoznato je njihovo pravo na neovisan život u zajednici uz podršku i započet je proces deinstitucionalizacije ustanova socijalne skrbi. Osobama s intelektualnim teškoćama vraćeno je pravo glasa neovisno o lišavanju poslovne sposobnosti, a započeti su razgovori o zamjeni skrbništva modelom odlučivanja uz podršku. Naglasila je da su udruge osoba s intelektualnim teškoćama i samozastupnici u suradnji s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom imali vrlo važnu ulogu u ostvarenju tih promjena. Međutim, još uvijek je puno izazova na kojima treba raditi kao što su veliki nedostatak usluga podrške u zajednici i sporost procesa deinstitucionalizacije.
Stoga je pavobraniteljica je izrazila vjeru da je i ovaj seminar doprinio jačanju alata potrebnih za zagovaranje za veću realizaciju prava osoba s intelektualnim teškoćama i smanjivanje njihove diskriminacije.

Prilagodba