Pravo na znak pristupačnosti

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom gotovo svakodnevno zaprima pritužbe na povredu prava na znak pristupačnosti, njegovu zlouporabu te probleme s nepropisnim parkiranjem na označenim mjestima za osobe s invaliditetom.
Nekoliko godina neprekidno upozoravamo nadležna tijela o nužnosti izmijene Pravilnika o znaku pristupačnosti – odredbi, ali isto tako i nadležnosti (više se nalazi u Godišnjim izvješćima o radu 2013. – 2015. www.posi.hr), što je i upućeno ministarstvima zdravstva, unutarnjih poslova, te mora, prometa i infrastrukture kroz preporuke. S obzirom da je u tijeku rasprava o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, iz čijih odredbi proizlazi i pravo na znak pristupačnosti, dana 9. siječnja 2017. godine pravobraniteljica Anka Slonjšak održala je sastanak s državnim tajnicima Tomislavom Mihotićem iz Min. mora, prometa i infrastrukture, Željkom Plazonićem iz Min. zdravstva i suradnicom, te Darijom Hrebakom iz Min. unutarnjih poslova i suradnicima.

U nastavku se nalazi više o raspravljanoj problematici.

Problem:

  • loša primjena Pravilnika o znaku pristupačnosti
  • nemogućnost izmjena odredbi važećeg Pravilnika zbog široke podjele nadležnosti
  • povreda prava na znak pristupačnosti
  • velika zlouporaba zbog neadekvatne kvalitete i mogućnosti kontrole same iskaznice/znaka
  • nemogućnost adekvatnog sankcioniranja
  • neujednačenost načina izdavanja po županijama

Prijedlozi i preporuke Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom:

Kako bi se spriječila daljnja zlouporaba te poboljšala provedba Pravilnika o znaku pristupačnosti u praksi, sukladno čl. 7., 8. i 9. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN br. 107/07 ) dajemo mišljenje i predlažemo slijedeće:

Predlažemo promjenu nadležnosti za Pravilnik tako da sa ovom izmjenom Pravilnik prijeđe u nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova.
Obrazloženje: S obzirom da je Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno za Zakon o sigurnosti prometa na cestama iz kojeg kao podzakonski akt proizlazi Pravilnik o znaku pristupačnosti, smatramo nepotrebnim da nadležno tijelo za isti bude Ministarstvo zdravstva. Od 2008. godine nije vidljiva potreba da Ministarstvo zdravstva obnaša nadležnost jer nema ovlasti provedbe Pravilnika ni u kom segmentu kriterija za dobivanje, a niti za kontrolu provedbe. Također, s obzirom na današnji djelokrug poslova nije razvidna funkcija Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, budući da se predmetni Pravilnik donosi uz suglasnost ministra nadležnog za promet, a stvarno pitanje uređenja načina parkiranja vozila nema veze s prometom za koji je ovo ministarstvo kao središnje tijelo državne uprave nadležno.

izmijeniti čl. 40. tako da glasi:
„Članak 40.
(…)
3. Znak pristupačnosti izdaje se na ime osobe s invaliditetom, odnosno za vozila udruga osoba s invaliditetom na ime udruge, a izgled znaka, uvjete za njegovo stjecanje, način obilježavanja parkirališnog mjesta te prava koja se na temelju njega mogu ostvarivati, propisuje ministar nadležan za unutarnje poslove u suglasnosti s ministrom nadležnim za poslove prometa.
4. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako izda znak pristupačnosti osobi koja za to ne ispunjava uvjete iz ovoga članka.
5. Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
6. Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja svoj znak pristupačnosti ustupi drugoj osobi na korištenje ili koja znak pristupačnosti koristi suprotno odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka.
7. Osobi koja bude dva ili više puta pravomoćno kažnjena za prekršaj iz stavka 6.ovoga članka, privremeno će se oduzeti znak pristupačnosti na rok od tri godine.“
Obrazloženje: Postoji nedovoljno sankcioniranje od strane nadležnih organa za te i slične prekršaje, kazne su preblage, te je potrebno povećati drastično prekršajnu kaznu za nedozvoljeno parkiranje na mjestima rezerviranim za osobe s tjelesnim invaliditetom.

Izmijeniti članak 5. stavak 2. Pravilnika na način da glasi:
„Osobi iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika koja je dva ili više puta pravomoćno kažnjena zbog prekršaja iz članka 40. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama nadležno tijelo će rješenjem oduzeti znak pristupačnosti na rok od tri godine.“
Obrazloženje: Obrazloženje je navedeno u prijedlogu izmjene čl. 40 Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Izmijeniti članak 8.
Obrazloženje: Zbog čestih zlouporaba i nezaštićenosti znaka pristupačnosti kao javne isprave na temelju koje se ostvaruju određene povlastice, sam dokument je potrebno dodatno zaštiti (npr. plastificiranje, hologramska zaštita) poštujući sigurnosne zahtjeve koji se uobičajeno predstavljaju u svrhu zaštite javnih isprava, a njegov izgled i druge karakteristike potrebno je detaljno specificirati u Pravilniku kako bi se osigurao ujednačeni izgled s obzirom na činjenicu da nema središnjeg tijela koje bi se bavilo njegovim izdavanjem. Također je potrebno ispraviti gramatičku grešku u riječi „pokretljivošću“.

Potrebno je propisati postupak poništavanja nakon isteka važenja iskaznice (da se ona vraća i poništava kidanjem po pola isto kao i kod postupka isteka npr. bankovne iskaznice) radi sprečavanja zlouporabe npr. od strane užih članova obitelji.

Radi sprečavanja zlouporabe nužno je predstavnike MUP-a te jedinica lokalne samouprave (prometno redarstvo) educirati o pravovaljanom izgledu znaka pristupačnosti kao i u provođenju kontrola onog dijela znaka, kojim bi se spriječila zlouporaba istog

Predlažemo povezivanje baza podataka MUP-a i ureda državne uprave u županijama.
Obrazloženje: Navedenim povezivanjem povećala bi se učinkovitost kontrole primjene znaka pristupačnosti. U sadašnjoj praksi policijski službenik nema mogućnosti adekvatne provjere izdanog rješenja odnosno znaka jer npr. Uredi državne uprave u županijama rade do 15 sati i ne rade vikendom čime je i ova vrsta kontrole neučinkovita.

Osigurati proračunska sredstva s kojima bi raspolagali Uredi državne uprave po županijama za izradu novog znaka pristupačnosti
Obrazloženje: U sadašnjoj praksi različiti su načini izdavanja rješenja o znaku pristupačnosti pa tako pojedini uredi naplaćuju osobama s invaliditetom izdavanje znakova. Nadalje, sredstva su potrebna i s obzirom da znak koji je izdan iza 1.7.2013. nema kvalitetnu zaštitu te ga je potrebno prestati izdavati i izdavati novi znak sa zaštitom i svim ostalim potrebnim podacima sukladno izmjenama Pravilnika koje predlažemo.

Predlažemo poslati naputak o navedenim promjenama Uredima državne uprave po županijama koji su zaduženi za izdavanje rješenja.“

Pregled tijela nadležnih za znak pristupačnosti

Pravilnik o znaku pristupačnosti donosi se na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestamaÂ

(MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA)

Pravilnik o znaku pristupačnosti donosi
(MINISTARSTVO ZDRAVSTVA uz suglasnost MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE)

Znakove pristupačnosti izdaju UREDI DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA, odnosno UPRAVNO TIJELO GRADA ZAGREBA

Korištenje znaka pristupačnosti kontroliraju:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
• Koncesionari parkirnih prostora
• Komunalni redari (samo tamo gdje im je dana takva ovlast)

Prilagodba