PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15). Navedenim Zakonom propisuju se načela prava na pristup, ograničenja prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom:

  • na adresu: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb – elektroničkom poštom: ured@posi.hr
  • na broj faksa: 01/ 6177-901
  • osobno, svakim radnim danom od 9:00 – 12:00 sati na adresi Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb (zgrada Zagrepčanke) ili telefonom na 01 6102 173, o čemu sastavlja službena bilješka.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, međutim korisniku prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, naplatit će se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem i dostavom tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Javnost rada

Neposredan uvid u rad Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom može se ostvariti dolaskom u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na gore navedenu adresu.

Neposredan uvid u rad Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom može se istodobno osigurati sedam osoba uz prethodnu najavu ovisno o redoslijedu prijavljivanja.

OBRAZAC Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

OBRAZAC Zahtjev za pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13):

NN, br. 25/13

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 85/15):

NN, br. 85/15

Odluka o službenici za informiranje

Prilagodba