Obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja

Obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja

10. listopada 2018.Kategorije: Novosti

Obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja (10. listopada) u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče, u organizaciji Klinike za psihijatriju Vrapče i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, održana je prezentacija rezultata projekta Svjetske zdravstvene organizacije: „Procjena kvalitete skrbi i implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u ustanovama za dugotrajnu skrb osoba s mentalnim teškoćama“.Voditeljica tima u drugoj fazi koja je obuhvaćala procjenu bila je savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Branka Meić Salie. Cilj projekta koji se odvija u više faza je pokrenuti reformu sustava mentalnog zdravlja kako bi se on uskladio sa standardima Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Na skupu su izalagale zamjenica i savjetnica pravobraniteljice.

Nakon pozdravne riječi prof. dr. sc. Vlade Jukića, dr.med., ravnatelja Klinike za psihijatriju Vrapče, okupljenima se obratio dr.sc. Tomislav Benjak, dr.med., pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji je predstavio osnovne informacije o projektu.Prof.dr.sc. Slađana Štrkalj Ivezić, dr.med. okupljene je upoznala s metodologijomocjenekvaliteteskrbi i implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koja j provedena korištenjem alata Svjetske zdravstvene organizacije Kvalitetna prava (QualityRights toolkit). Samim nazivom SZO želi naglasiti da je kvalitetna usluga u sustavu mentalnog zdravlja samo ona koja poštuje ljudska prava. IzSvjetskezdravstveneorganizacijeupozoravajukakosmo suočeni s globalnom krizom ljudskih prava u području mentalnog zdravlja. Diljem svijeta osobe s psihosocijalnim invaliditetom izložene su velikom nizu kršenja ljudskih prava. U razvijenim zemljama ta se kršenja događaju kroz nemogućnost da dobiju potrebnu podršku u zajednici već je ona moguća samo u psihijatrijskim ustanovama u kojima se događaju teška kršenja ljudskih prava.

Svjetska zdravstvena organizacija povukla je ranije smjernice o mentalnom zdravlju, ljudskim pravima i zakonodavstvu jer nisu bile usklađene sa standardima Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Nove smjernice govore o uslugama i podršci koji su utemeljeni na ljudskim pravima i usmjereni na oporavak. Cilj SZO je identificirati i opisati usluge i podršku, naznačiti temeljne principe i vrijednosti usklađene s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, prikupiti kvantitativne i kvalitativne dokaze vođeno održivošću i mogućnosti prijenosa iz jednog konteksta u drugi. Kao primjer dobrih praksi na području mentalnog zdravlja ističu švedski institut ombudsmana, Otvoreni dijalog u Finskoj, kuće Soteria, krugove podrške te usluge podrške u kući.

Ciljprojektačija se trećafazanastavljaprovoditi u Hrvatskoj u 2018. i 2019. je reformirati nacionalne politike izakonodavstvo kako bi se uskladili s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i drugim međunarodnim standardima ljudskih pravai usvojiti zakone i politike koji pomiču deinstituconalizaciju, usluge i podrške za uključivanje u zajednicu, poslovnu sposobnost, slobodu i sigurnost osoba odnosno prestanak prisilnih postupanja.http://www.who.int/mental_health/policy/legislation/en/

Zdravko Zemljić, dopredsjednik Udruge za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja „Svitanje“, moderator grupe samopomoći kod bipolarnog afektivnog poremećaja te peer worker u Mobilnom timu bolnice Vrapče, istaknuo je važnost uloge peer workera u projektu mobilnog tima i predstavio detalje i značaj plana oporavka.
ProjektMobilnitim za psihosocijalnupotporu u zajednicinastao je kaorezultat Twinning projekta, koji se u RepubliciHrvatskoj2016.-2017. godineprovodio u suradnji s KraljevinomNizozemskom. Projektom „Osiguravanjeoptimalnezdravstveneskrbi za osobe s poremećajimamentalnogzdravlja“, nadržavnoj je raziniutvrđenapotreba za formiranjemmobilnihpsihosocijalnihtimovau kojima bi uzstručnjake po strucidjelovalistručnjaci po iskustvu (“peer”stručnjaci).
Izuzevšiindividualneizoliraneprimjere, u Hrvatskoj se nadržavnojrazinijošnijepočelaprimjenjivatipraksauključivanjastručnjaka po iskustvu u procesoporavkaosoba s psihosocijalnimizazovima. S drugestrane, kaorezultatprovedbe Twinning projekta, u Hrvatskoj je većzapočetprocesdeinstitucionalizacijepsihijatrije u viduformiranjaprvihmobilnihtimova za psihosocijalnupotporu u zajednici. https://ludruga.hr/mobilni-tim-psihosocijalnu-potporu-zajednici/

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom okupljenima se obratila zamjenica pravobraniteljice Mira Pekeč-Knežević koja je, između ostaloga, istaknulada važnost projekta leži u tome što analize zakonodavstva i izvješća službi za mentalno zdravlje,te preporuke za unaprjeđenje hrvatskog zdravstvenog sustava mogu biti dobra podloga za pripremu strategije o mentalnom zdravlju, dok je savjetnica pravobraniteljice Branka Meić Salie u svom izlaganju o procjeni Svjetske zdravstvene organizacije o kvaliteti prava u ustanovama za dugotrajni smještaj osoba s mentalnim invaliditetom posebno istaknula kako su i dalje prisutna brojna kršenja ljudskih prava osoba s psihosocijalnim invaliditetom, te je naglasila važnost shvaćanja i provedbe standarda koje propisuje Konvencija o pravima osoba s invaliditetom. Savjetnica pravobraniteljice predstavila je preporuke Svjetske zdravstvene organizacije Vladi Republike Hrvatske i nadležnim ministarstvima kojima se potiče intenziviranje procesa deinstitucionalizacije i razvoj usluga u zajednici.

Nakon navedenih izlaganja prisutni su sudjelovali u konstruktivnoj raspravi o izazovima s kojima se susreću svi koji sudjeluju u procesu skrbi o osobama s mentalnim invaliditetom, te su izneseni konstruktivni prijedlozi za kvalitetniju i učinkovitiju implementaciju Konvencije.

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave