JAVNI POZIV za izbor članova V. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Na temelju članka 5. točke 1. Sporazuma o osnivanju Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Stručni savjet), pravobraniteljica objavljuje JAVNI POZIV za izbor članova V. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Uvodna napomena: Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u predmetnom Javnom pozivu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

I. Djelokrug Stručnog savjeta pravobraniteljice:

 • praćenje i promicanje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i nacionalnih strateških dokumenata,
 • razmatranje pitanja od značaja za osobe s invaliditetom,
 • predlaganje mjera za promicanje prava i unaprjeđenje položaja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj,
 • suradnja s institucijama i tijelima u cilju poboljšanja, zaštite, uključenosti i društvene angažiranosti osoba s invaliditetom,
 • savjetovanje pravobraniteljice za osobe s invaliditetom o pitanjima važnim za pojedinu vrstu invaliditeta u svrhu definiranja javnih politika, otklanjanja nejednakosti te izmjene zakona, pravilnika i drugih akata i
 • druga pitanja koja su važna za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom.

II. Način rada
Rad i svaki drugi oblik participacije je dobrovoljan i besplatan. Članovi Stručnog savjeta imaju pravo na refundaciju putnih troškova prilikom dolaska na sastanke. Sastanci Stručnog savjeta održavat će se svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće, u užem ili proširenom sastavu, ovisno o temi razmatranja.

III. O sastavu i način izbora članova
Stručni savjet ima ukupno 15 članova i 15 njihovih zamjenika. U slučaju spriječenosti, člana Stručnog savjeta zamjenjuje njegov zamjenik koji ima ista prava i obveze kao i član. Članovi i zamjenici Stručnog savjeta izabiru se na temelju zajedničke vlastite prijave i imenuju na mandat od dvije godine (24 mjeseca) od 17. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine, te mogu biti ponovno izabrani. Pri sljedećem izboru prednost će imati osobe koje dotad nisu sudjelovale u radu Stručnog savjeta.

IV. Podnošenje prijava kandidata za člana
Prijava s pratećom dokumentacijom kandidata za člana i zamjenika Stručnog savjeta podnosi se poštom na adresu: PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM, Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb ili elektroničkom poštom na e-mail: pravobraniteljica@posi.hr .

Prijava kandidata treba sadržavati sljedeće podatke o kandidatu i zamjeniku:

 • ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika,
 • instituciju/organizaciju/savez/udrugu/inicijativu koju kandidat i njegov zamjenik predstavlja/ju,
 • opis iskustava u radu s ili za osobe s invaliditetom i kratki životopis,
 • kontakt adresu, e-mail i broj mobitela i
 • potpis kandidata i njegovog zamjenika.

Prijave se podnose u roku od 14 dana od dana objave predmetnog Javnog poziva, zaključno s 12. siječnjem 2022. godine. Izbor članova Stručnog savjeta obavlja pravobraniteljica za osobe s invaliditetom i biti će objavljen najkasnije do 17. siječnja 2022. godine na mrežnoj stranici www.posi.hr Lista članova izabranih na ovom Javnom pozivu dostaviti će se svakom kandidatu koji je podnio prijavu.

Broj: POSI-2.15.5.-1584/21-01-02
Zagreb, 27. prosinca 2021. godine

PRAVOBRANITELJICA ZA
OSOBE S INVALIDITETOM
Anka Slonjšak

Javni poziv za izbor članova V. saziva Stručnog savjeta POSI

Javni poziv za izbor članova V. saziva Stručnog savjeta POSI

Sporazum o osnivanju V. saziva Stručnog savjeta POSI

Sporazum o osnivanju V. saziva Stručnog savjeta POSI

 

Prilagodba