JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM SLUŽBENIKA

U DRŽ. SLUŽBU 2020.

NAPOMENA:

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa, neposredno ili poštom na adresu: Savska cesta 41/3, 10000 Zagreb (zadnji dan za prijavu je 13. veljače 2020. do 24h)

Prilagodba