Tko ima pravu na naknadu troškova prijevoza u svezi korištenja prava iz zdravstvenog osiguranja?

Tko ima pravu na naknadu troškova prijevoza u svezi korištenja prava iz zdravstvenog osiguranja?

Upit:

Tko ima pravu na naknadu troškova prijevoza u svezi korištenja prava iz zdravstvenog osiguranja?

Odgovor:

Osigurana osoba radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja ima pravo na naknadu za troškove prijevoza pod uvjetom da je radi korištenja zdravstvene zaštite upućena izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta u mjesto koje je udaljeno 50 i više kilometara od mjesta njezina prebivališta, odnosno boravišta te da ne ispunjava uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza. Ukoliko osigurana osoba ispunjava uvjete za sanitetski prijevoz ne može ostvariti pravo na naknadu troškova prijevoza.

Pravo na naknadu za troškove prijevoza, neovisno o udaljenosti ima:

  • osigurana osoba do 18. godine života,
  • djeca osiguranika koja su koja su potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad,
  • osigurana osoba u vezi korištenja radioterapije i kemoterapije te hemodijalize kao kronični bubrežni bolesnik,
  • osigurana osoba u vezi korištenja zdravstvene zaštite zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti,
  • osigurana osoba darivatelj organa, tkiva ili stanica koja zdravstvenu zaštitu koristi u vezi s darivanjem organa, tkiva ili stanica, te
  • osigurana osoba upućena na liječenje u drugu državu članicu EU, državu s kojom RH ima sklopljen međunarodni ugovor ili treću državu sukladno Zakonu i općem aktu Zavoda.

Podijelite s drugima: