Kako osigurana osoba može izjaviti žalbu u slučaju da je nezadovoljna Nalazom i mišljenjem komisije prilikom priznavanja prava na medicinsku rehabilitaciju/fizikalnu terapiju?

Kako osigurana osoba može izjaviti žalbu u slučaju da je nezadovoljna Nalazom i mišljenjem komisije prilikom priznavanja prava na medicinsku rehabilitaciju/fizikalnu terapiju?

Upit:

Kako osigurana osoba može izjaviti žalbu u slučaju da je nezadovoljna Nalazom i mišljenjem komisije prilikom priznavanja prava na medicinsku rehabilitaciju/fizikalnu terapiju?

Odgovor:

Potrebno je u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje prema mjestu prebivališta osigurane osobe zatražiti putem pisanog zahtjeva izdavanje rješenja u pismenom oblikom. Nakon primitka rješenja osigurana osoba nezadovoljna nalazom i mišljenjem vještačenja, može u roku od 15 dana, uložiti žalbu sukladno pouci o pravnom lijeku.

Podijelite s drugima: