14. svibnja u Bruxellesu održan godišnji sastanak radne grupe za Konvenciju o pravima osobe s invaliditetom pri Europskoj mreži tijela nacionalnih institucija za ljudska prava

14. svibnja u Bruxellesu održan godišnji sastanak radne grupe za Konvenciju o pravima osobe s invaliditetom pri Europskoj mreži tijela nacionalnih institucija za ljudska prava

14. svibnja 2019.Kategorije: Novosti

14. svibnja u Bruxellesu održan godišnji sastanak radne grupe za Konvenciju o pravima osobe s invaliditetom pri Europskoj mreži tijela nacionalnih institucija za ljudska prava

Uz redoviti godišnjih prikaz aktivnosti članova grupe na području zaštite prava osoba s invaliidetom, održan je i tematski seminar o inkluzivnom obrazovanju. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici nezavisnog okvira za praćenje provedbe KPOSI u EU koji je započeo aktivnosti na pripremi drugog paralelnog izvješća o provedbi Konvencije u EU za UN-ov Odbor za prava osobe s invaliditetom. S obzirom na predstojeće izbore za Europski parliament mnogo članova govorilo je o svojim aktivnostima na promicanju sudjelovanja u političkom životu.
ENNHRI j pripremio izjavu o dodatnom protokolu uz Oviedo konvenciju u kojoj je upozorio na njezinu neusklađenost s KPOSI.

Nastavlja se i rad na smjernicama za primjenu članka 12. Slijedi prikaz aktivnosti članova grupe:
Ured javnog branitelja Gruzije posjećuju škole kako bi vidjeli kakva je situacija na području ostvarivanju prava na inkluzivno obrazovanje. Provode istraživanje u psihijatrijskim bolnicama pri čemu su primijetili da liječnici u psihijatrijskim ustanovama i ustanovama za smještaj ne govore pacijentima o seksualnim i reproduktivnim pravima.
Irska komisija za ljudska prava i jednakost istaknula je invaliditet kao strateški prioritet u razdoblju od 2019.-2021. Oformljen je i savjetodavni odbor od 11 članova koji su javno izabrani a čine ga osobe s invaliditetom i roditelji. Rade na pitanjima političkog sudjelovanja, izradili su animaciju za objašnjenje Konvencije, i pripremili objašnjenje članak po članak na znakovnom jeziku. Naručili su analize politika obrazovanje, zapošljavanje i socijalne skrbi. Tijelo nastupa kao amicus curie pred Vrhovnim sudom čije presude dovode do promjena zakona, a slučajevi se tiču prisilnog smještaja i razumne prilagodba na radu. Također financiraju manje grantove za civilno društvo preko javnog poziva za provođenje istraživanja. U Irskoj se donosi zakon o odlučivanju uz podršku o čemu će se provodit kampanja za podizanje razine svijesti.
Danski institut za ljudska prava intenzivno radi na pitanjima političkog sudjelovanja povodom izbora za EU i danski parlament. Započeli su projekt o pristupačnosti na izborima u kojem se između ostalog bave pristupom informacijama u kampanji, a pripremili su i izvješće o fizičkoj pristupačnosti i digitalnoj pristupačnosti internetskih stranica 9 političkih stranka u parlamentu. Test pristupačnosti je provela međunarodna kompanija. Zaključak je bio da sve političke stranke imaju lošu pristupačnost posebice za osobe s višestrukim teškoćama. Institut će se umiješati na strani pritužitelja u slučaju koji se protiv Danske vodi pred Europskim sudom za ljudska prava zbog toga jer prema danskom zakonu osobe koje nemaju poslovnu sposobnost nemaju pravo glasa na izborima. ENNHRi odlučuje hoće li se uključiti kao treća strana u slučaju pred Europskim sudom za ljudska prava vezano uz pravo glasa osoba lišenih poslovne sposobnosti.
Škotska komisija za ljudska prava poduzima aktivnosti da da Vlada uskladi plan provedbe KPOSI s preporukama Odbora. Human Rights leadership grupa koju je osnovala ministrica koja djeluje kao savjetodavno tijelo predložit će parlamentu zakon o ljudskim pravima uključujući i prava osoba s invaliditetom. Mijenjaju se i zakoni o mentalnom zdravlju i skrbništvu uz uvođenje odlučivanja uz podršku.
U nastavku sastanka govorilo se o suradnji s Vijećem Europe, aktivnostima Radne grupe za KPOSI Globalne mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (grupa okuplja 100 članova i tek je započela s radom), popisu aktivnosti vezanih uz suradnju s civilnim društvom i Odborom za prava osoba s invaliditetom te strateškom uključivanje na razini EU-a vezano uz KPOSI.
Provodi se upitnik o situaciji u pojedinim zemljama s obećavajućim praksama na području odlučivanja uz podršku kako bi se izradile praktične smjernice o tome kako primijeniti čl. 12 s obzirom na osiguravanje podrške u različitim područjima: vezano uz informirani pristanak, socijalna skrb i ostala. Kostarika i Peru su ukinule zamjensko odlučivanje. Svaka zemlja treba osmisliti svoju verziju na koju će se reforma skrbništva odvijati.
Od događanja na razini EU-a istaknuto je kako se provodi evaluacija trenutne strategije za osobe s invaliditetom. Prati se primjena Direktive o pristupačnosti interneta i razmišlja o mogućnostima u uključivanje u pregovore oko proračuna EU-a i načina utjecaj na donošenje zakona i odbore kroz suradnju s parlamentarnom intergrupom o osobama s invaliditetom. ENNHRI planira zatražiti promatrački status u Grupi na visokoj razini za osobe s invaliditetom.
Od događanja na razini Vijeća Europe istaknut su aktivnosti zagovaranja za ratifikaciju Istanbulske konvencije od strane EU-a jer su žene i djevojke s invaliditetom izložene su većem riziku od nasilja. Nastavljaju se napori na zagovaranju za povlačenje dodatnog protokola uz Oviedo Konvenciju o prisilnom smještaju i liječenju kojim bi kršenje ljudskih prava postalo legalno kako predviđa trenutni nacrt unatoč namjeri da se promiču dobrovoljne mjere i prikupljaju dobre prakse u psihijatriji.
Od događanja na razini UN OHCHR-a istaknuto je kako tim za ljudska prava osoba s invaliditetom radi na promicanju prava osoba s invaliditetom na razini UN-a. UN će usvojiti strategiju o uključivanju invaliditeta u rad svih tijela UN-a. Provodi se Bridging the gap projekt u sklopu kojeg se razvijaju alati za primjenu Održivih ciljeva razvoja (pokazatelji ljudskih prava, smjernice za politike usklađene s KPOSI). Vijeće za ljudska prava provodi godišnji interaktivni dijalog o pravima osoba s invaliditetom, a u izradi je Komentar Odbora o čl. 11 vezan uz humanitarne krize. Posebni izvjestitelj radi na izvještaju o starijim osobama s invaliditetom i bioetici. UN OHCHR zainteresiran je za slučajeve na nacionalnoj razini i ima mogućnost interveniranja u slučajevima na sudu.
Pravobranitelj Latvije provodio je istraživanje o inkluzivnom obrazovanju pri čemu su posjetili sva sveučilišta i potom zatražili očitovanja o preporukama koje su im uputili. Udruženje studenata ih je nominiralo za nagradu. Vezano uz istraživanje psihijatrijskih bolnica za djecu jedan slučaj će ići na sud u Strasbourgu. Udruge su razvile usluge za mentalno zdravlje i država kaže da imaju razvijene usluge iako one nisu sustavne i nije ih razvila država.
Ured pravobranitelja Češke započeo je s aktivnostima monitoriranja KPOSI prošle godine. Posjetit će ustanove kako bi provjerili kako se provodi pravo glasa u ustanovama. Posjećuju i ustanove za djecu kako bi vidjeli kako se ostvaruje obrazovanje. Provode istraživanje vezano uz pristupačnost socijalnih usluga i dentalnih usluga za osobe s autizmom, analiziraju odlučivanje sudova vezano uz čl. 12 i proučavaju sudske presude. Od aktivnosti za podizanje razine svijesti provode kampanju u socijalnim medijima, preveli su KPOSI na znakovni jezik i stavit će je na internetsku stranicu.
Ured povjerenika za temeljna prava Mađarske bavi se zaštitom prava ranjivih grupa. Ove godine su u fokusu prava djeteta uključujući i djecu s teškoćama u razvoju. Istraživali su razumnu prilagodbu na području visokog obrazovanja i zaključili da nema fleksibilnosti u sustavu.
Rumunjski institut za ljudska prava bavi se inkluzivnim obrazovanjem iako samo jedna osoba u tijelu radi na KPOSI.
Nizozemski Institut za ljudska prava tek je nedavno dobio ulogu praćenja KPOSI. Podnijeli su izvješće Odboru. Provodili su kampanje za aktiviranje građana da glasaju. Provode projekte vezane uz inkluzivno obrazovanje i sve objavljuju u lako razumljivom obliku. Radit će na projektu vezanom uz mentalno zdravlje u sklopu kojeg će razgovarati s dionicima kako bi problem učinili vidljivijim.
Ured Europskog ombudsmana prati provedbu završnih zapažanja Odbora vezano uz EU. Bilo bi dobro razmotriti što je EU poduzeo kako bi suce educirao o implikacijama ratifikacije KPOSI kad primjenjuju europsko pravo. Pri tome bi trebalo analizirati sudske presuda u kojima se poziva na KPOSI. Europska komisija je izradila prijedlog Zakona o pristupačnosti alii zemlje članice blokiraju donošenje direktive pa se ne može pozivati EU na odgovornost za neprovođenje preporuke Odbora. Nedostaju statistički podaci. Kako nacionalna tijela za praćenje prate transpoziciju i primjenu zakonodavstva EU-a? U siječnju 2020. će imati saslušanje o primjeni KPOSI od strane EU-a.
Zaštitnik građana Srbije provodi aktivnosti vezane uz inkluzivno obrazovanje pri čemu su uočili nedostatak usluga podrške i stručnjaka. Djeca trebaju ići u redovne škole uz osiguranu podršku, a ostale djecu je potrebno učiti kako prihvatiti svoje vršnjake s teškoćama.
Finski institut za ljudska prava provodi zajednički projekt s parlamentarnim ombudsmanom vezan uz stanovanje u sklopu kojeg se provodi trening osoblja, inspekcije i razgovori s osobljem i korisnicima vezano uz to što je njima najveći problem vezan uz autonomiju. Dva glavna nalaza su da nije jasno što je promjena paradigme u praksi i da jačanje prava na individualnu autonomiju često znači suzdržavanje od prisile umjesto pozitivnih mjera. Sad izrađuju smjernice kako promicati individualnu autonomiju u uslugama stanovanja. Provodit će inspekcije pristupačnosti na dan izbora. Osobe s invaliditetom mogu birati spol asistenta i njegovatelja.
Institucija zaštitnika građana Armenije provodi monitoring psihijatrijskih bolnica i ustanova socijalne skrbi i upoznaje medije s nalazima.
Francuski branitelj prava priprema drugo paralelno izvješće. Provode aktivnosti na reformi pravosuđa kojom je omogućeno da sve osobe pod skrbništvom mogu glasovati. Invaliditet je najbrojnije područje po broju pritužbi instituciji. Govori se o zaštiti prava osoba s invaliditetom pri dematerijalizaciji javnih usluga.
Međufederalni centar za jednake mogućnosti Belgije radi na temi inkluzivnog obrazovanja i deinstitucionalizacije pri čemu su zaključili da mnogo dionika nije upoznato s čl. 19 pa se fokusiraju na podizanje razine svijesti. FRA će prezentirati istraživanje na seminaru koji organiziraju. Na stranici imaju informacije o podršci tijekom glasovanja. Glasovanje na izborima je obavezno u Belgiji.
Njemački institut za ljudska prava uključuje se u aktivnosti oko obilježavanja 10 godina KPOSI u Njemačkoj. 85 000 ljudi pod skrbništvom dobilo je pravo glasa. Proveli su analizu 9 područja života čiji su zaključci bili da više ljudi uživa u samoodređenju, ali je i sve više učenika u specijalnim školama i osoba u ustanovama. Njemačka blokira usvajanje horizontalne direktive.
Ured povjerenika za ljudska prava Azerbejđana radi na inkluzivnom obrazovanju.
Europska agencija za posebne potrebe u obrazovanju www.european-agency.org. je platforma za suradnju ministarstava obrazovanja u zemljama članicama. Pruža podršku ministarstvima da se približe inkluzivnijem obrazovanju. Kako bi se ostvarilo inkluzivno obrazovanje, potreban je jasan zakonodavni okvir, politike i operativne strukture kroz koje će se primijeniti zakonodavstvo i politike. Potrebno je osigurati prilike za postignuće ishoda učenja, a ne samo davanje prilika za učenje. Potrebne su i prilike za socijalizaciju i tolerantni stavovi. Inkluzivno obrazovanje znači da je učenik u razredu s ostalom djecom barem 80 % vremena. Ne možemo odgovoriti na potrebe učenika s resursima koje imamo, ukoliko se ne pruža podrška redovnim školama ali i učenicima i ako se resursi ne preusmjere iz posebnih škola i razreda. Radi se o ogromnom promjeni, zemlje nisu bile svjesne što su ratificirale. Cipar, Grčka, Češka i Poljska rade na promjenama zakona i politika.
Belgijsko tijelo za jednake mogućnosti provodi projekte na području inkluzivnog obrazovanja: mapiranje pravnog okruženja i prepreka inkluzvnom obrazovanju, kvalitativno i kvantitivno prikupljanje podataka, temeljeno na izvješćima, istraživanju dokumenata (desk research) i konzultacijama s dionicima. Rezultat je bilo detaljno izvješće s analizom situacije i preprekama uz preporuke nadležnima (2016.). Radili su na promicanje prava na razumnu prilagodbu u obrazovanju u sklopu čega su organizirali radionice sa studijama slučajeva s osobljem iz centara za usmjeravanje učenika, stručnjacima i predstavnicima osoba s invaliditetom. Rezultat projekta bila je brošura s informacijama i seminar o pravu na razumnu prilagodbu u obrazovanju. Priredili su Smjernice o inkluzivnom obrazovanju i najbolji interes djeteta (2018.) i Smjernice za konzultacije o razumnoj prilagodbi u obrazovanju i edukaciju za škole, ravnatelje i nastavnike kako bi odgovorili na tvrdnje da integracija nije u najboljem interesu djeteta i da je djetetu bolje u specijalnoj školi. Rade na prikupljanju inspiracije i dobre prakse o tome kako stvoriti inkluzivni obrazovni sustav koji nailazi na veliki otpor nastavnika. Provode istraživanja, konzultacije s dionicima, a okupili su i grupu stručnjaka iz raznih područja uključujući roditelje, nastavnike i osobe s invaliditetom uz uvjet da smatraju da je inkluzivno obrazovanje krajnji cilj. Organizirali su međunarodnu konferenciju u suradnji s tijelom iz Nizozemske te izdali izvješće s dobrim praksama i preporukama. Rade na promicanju pozitivnih stavova i politika utemeljenih na dokazima: kako organizirati proračun, kako organizirati prijelaz s dva odvojena sustava na jedan – niti jedna zemlja nije savršen primjer. Neke zemlje imaju neke elemente. Skupit će sve informacije na internetskoj stranici. 23 % slučajeva vezanih uz invaliditet odnosi se na obrazovanje.
Interveniraju na razini škole, idu na sud – učenik s invaliditetom je izbačen nakon velikog broja godina uz elemente zastrašivanja. Tijelo se suočilo s puno kritika nakon sudske presude i nakon što su tužili školu.
Otpor javnosti protiv inkluzivnog obrazovanja pokazuju nerazumijevanje onog što inkluzija znači, postojanje različitih tumačenja čl. 29 i obaveza države pri čemu neki ne smatraju da čl. 29 zagovara samo jedan sustav. Postoji nepoznavanje KPOSI među ravnateljima, nastavnicima i roditeljima. Budući da integracija ne funkcionira, ljudi zaključuju da inkluzija ne funkcionira. Stranke se javljaju tek kad su odnosi jako narušeni i teško ih je popraviti.
Postoje škole u kojima svi uče znakovni jezik i Brailleovo pismo. Sada gradimo sustav koji je samo za 50 % učenika. Inkluzivni sustav je dobar za svu djecu, jer sva djeca imaju određene potrebe. Često se koristi argument da je preskupo da svi idu u redovno obrazovanje, a reći da je inkluzija ljudsko pravo nije dovoljan argument. Situacija koju imamo danas nije idealna situacija, radi se o integraciji bez adekvatne potpore pa zato dolazi do protivljenja inkluziji i mišljenja da ona nije moguća. Inkluzija ne znači prebacivanje učenika iz specijalnih u redovne škole.
Zajednica gluhih u Finskoj zalaže se za odvojeno obrazovanje. Čak i u Finskoj nema potpune inkluzije. Kažu da su lingvistička manjina, a ne osobe s invaliditetom. Žele biti u školi s drugima s kojima dijele jezik. Protive se kohlearnim implantanima.
Istraživanje u školama za djecu djelatnika institucija EU-a za koje je nadležan EU pokazala su da dolazi do isključivanja i pritiska da djeca s teškoćama napuste školu. Nedovoljna je podrška i prilagodba kao i edukacija nastavnika, nema fleksibilnosti kurikuluma, a nedostaje i alternativne mogućnosti školovanja. Zbog toga je inkluzija često stvar dobre volje i stavova. Preporuča se usvajanje politike inkluzivnog obrazovanja koja bi uključivala obavezu osiguranja razumne prilagodbe kao i sveobuhvatna edukacija nastavnika.

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave