Imenovani zamjenik i zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

zamjenik i zamjenicaNa raspravi u Hrvatskom saboru koja je zaključena 14. prosinca 2016. pravobraniteljica Anka Slonjšak predložila je odluke o imenovanju zamjenika i zamjenice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Odluka o imenovanju Darija Jurišića za zamjenika pravobraniteljice za osobe s invaliditetomje donesena na 2. sjednici 15. prosinca 2016. -112 glasova "za", 1 "suzdržan", dok je Odluka o imenovanju Mire Pekeč Knežević za zamjenicu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom donesena također istog dana jednoglasno, 116 glasova "za".

Obraćanje pravobraniteljice za osobe s invaliditetom saborskim zastupnicima prilikom predlaganja imenovanja kandidata/kinje za zamjenika/icu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom:
„Sukladno člancima 3., 4., 21. i 22. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (Narodne novine, broj 107/2007), Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak objavila je Javni poziv za prijavu kandidata/kinja za imenovanje 2 zamjenika/ice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u „Narodnim novinama“ br. 101. od 04. studenog 2016., web stranici Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, te novinskom listu Večernji list.

 • Ukupno trideset i sedam (37) prijava pristiglo je na javni poziv. Jedna prijava koja je odbačena pristigla je nakon roka objave dok jedna (1) osoba ne ispunjava formalni uvjet, a vezano uz stručnu spremu.
 • Intervjui su održani 25., 26., 28., 29. i 30. studenog 2016. u prostorijama Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, Zagreb.
 • Dana 30. studenog 2016. nakon uvida u zaprimljene dokumentacije - prijave i razgovora (intervjua) utvrđena je rang lista kandidata/kinja za predmetno radno mjesto.
 • S obzirom na dosadašnje osmogodišnje iskustvo postupak je obavljen na način kako bi, pravobraniteljica uz pregled dokumentacije, neposredno obavila razgovor sa svim kandidatima u cilju odabira najboljeg kandidata/kinje koji će zadovoljiti radno mjesto zamjenika pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u obavljanju dužnosti od jednostavnih do najsloženijih zadataka. Nakon prvog kruga razgovora, u uži izbor odabrano je 4 kandidata/kinje s kojima je održan razgovor.
 • Nakon provedenog postupka (pregleda dokumentacije i obavljenih razgovora – intervjua) donijeta je odluka da se Hrvatskom saboru predlože slijedeći kandidati:
  • - Darijo Jurišić, mag. iur., univ. spec. admin. publ.
  • - Mira Pekeč Knežević, dipl. soc. rad.

Iako Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom na temelju kojeg se biraju pravobranitelj i njegov/njegove zamjenice/zamjenici upravo pravobranitelju daje ovlasti u biranju najbližih suradnika, kriteriji kojima sam se vodila u izboru kandidata koje sam predložila Hrvatskom saboru su sljedeći:
Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom navodi da prednost pri imenovanju pravobranitelja za osobe s invaliditetom ili jednog od njegovih zamjenika ima osoba s invaliditetom, ukoliko ispunjava sve tražene uvjete propisane natječajem. Budući da sam u ovom slučaju kao osoba s invaliditetom imenovana pravobraniteljem za osobe s invaliditetom, zahtjev da se prednost da osobi s invaliditetom je zadovoljena.
Iznimno veliki broj kandidata, među kojima su bile i osobe s invaliditetom i Hrvatski ratni vojni invalid iz domovinskog rata, pokazali su zavidne kvalitete. Međutim, u izboru jednoga od kandidata pravne struke trebali smo se odlučiti za osobu koja zadovoljava u većini traženih kriterija.

 • Uz uvjet pravne struke i iskustva u radu na zaštiti i promicanju ljudskih prava općenito, a specifično u postupcima diskriminacije, tražila sam i osobu s iskustvom rukovođenja i prezentacijskim vještinama te izvrsnog poznavanja engleskog jezika. Navedeno, zbog razloga što je jedna od važnih uloga Pravobranitelja za osobe s invaliditetom područje međunarodne suradnje i predstavljanje Ureda te sudjelovanje na stručnim raspravama na području zaštite prava osoba s invaliditetom na raznim međunarodnim forumima u Europi i svijetu. Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom član je i međunarodnih tijela, sudjeluje u radu brojnih međunarodnih konferencija na kojima prezentira rad Ureda i hrvatska iskustva i izvještava UN-ov Odbor za prava osoba s invaliditetom. Ujedno posreduje u razmjeni međunarodnih iskustava i predstavljanju dobrih inozemnih praksi u Hrvatskoj.
 • Zbog toga jer sam i sama osoba s najtežim invaliditetom koja zbog nedostatne pristupačnosti i prilagođenosti avionskog prijevoza vrlo često ne mogu osobno predstavljati Ured u takvim situacijama, od izuzetno je velike važnosti da jedan od zamjenika može predstavljati Ured u tim prigodama.

S obzirom na to da sam svim kandidatima postavila jednaka pitanja koja se tiču njihovih kompetencija, ali i dosadašnjeg iskustva u radu na zaštiti i promicanju ljudskih prava općenito, a posebno na temi vizije budućeg rada ovog Ureda, dvoje kandidata je kvalitetnije i sadržajnije u odnosu na sve ostale kandidate definiralo strateške ciljeve i konkretne aktivnosti ovog Ureda, s pozicije potencijalnog zamjenika.

Stoga u nastavku obrazlažem kandidate:

1. DARIJO JURIŠIĆ; mag. iur. univ. spec. admin. publ.; datum rođenja: 31.08.1980.

Gospodin Darijo Jurišić, završio je III. prirodoslovno matematičku gimnaziju u Osijeku, zatim Diplomski sveučilišni studij prava na Pravnom fakultetu u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave“ na Pravnom fakultetu u Osijeku, a od 2012. godine doktorand je poslijediplomskog interdisciplinarnog doktorskog studija Europski studiji, Doktorska škola društveno - humanističkih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
Kandidat se dodatno stručno obrazovao od 2010. do 2016. sudjelujući u nizu programa izobrazbe Državne škole za javnu upravu – izdvajamo „Nomotehničke smjernice za izradu propisa“, „Zakon o općem upravnom postupku u praksi“, „Uvod u strukturne fondove/kohezijski fond“ te Program stručnog usavršavanja službenika u javnopravnim tijelima u zastupanju javnopravnih tijela u upravnim sporovima pred nadležnim upravnim sudovima i u primjeni Zakona o općem upravnom postupku, Pravni fakultet Zagreb.
Kandidat je položio Državni stručni ispit 2010. godine.
Radno iskustvo stekao je u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službi za imovinsko pravne poslove, Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Upravi za međunarodnu suradnju u području rada i sigurnosti, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Samostalnom odjelu za međunarodnu suradnju te u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, danas Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture gdje je zaposlen kao voditelj Službe sigurnosti cestovnog prometa.
Imenovani kandidat je:

 • član Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom od 2013.
 • član Delegacije RH za obranu Inicijalnog izvješća RH o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN pred Odborom za prava osoba s invaliditetom UN, Geneva, Švicarska 2015.
 • član Povjerenstva Ministarstva za žalbe protiv rješenja koja donose inspektori cestovnog prometa i cesta 2013.-2014.
 • koordinator Ministarstva vezano uz provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja osoba s invaliditetom 2007.- 2015.
 • predstavnik Ministarstva u radnoj skupini za izradu Nacionalne strategije izjednačavanja osoba s invaliditetom 2016.- 2020.
 • sudjelovao je u izradi propisa vezano uz položaj osoba s invaliditetom te na ostvarivanju prava za osobe s invaliditetom vezano uz cestovni, pomorski, zračni i željeznički promet
 • aktivno je sudjelovao na stručnim skupovima i raspravama na temu prava osoba s invaliditetom
 • ima mnoga druga iskustva i vještine relevantne za prijavu – posebno izdvajam poslove organizacije i vođenja službe

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom uspješno je tijekom proteklih osam godina surađivao s gosp. Darijem Jurišićem, za vrijeme njegovog zaposlenja na mjestu višeg upravnog savjetnika od 2012. te voditelja službe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture od 2015. godine. G. Jurišić je radio na očitovanjima i primjeni preporuka vezano uz rješavanje pojedinačnih pritužbi stranaka – osoba s invaliditetom i roditelja djece s teškoćama u razvoju, informirao pravobraniteljstvo o promjenama vezano uz prava koja se tiču osoba s invaliditetom s prebivalištem izvan RH, davao izvješća Ministarstva na preporuke Ureda u području cestovnog, zračnog, željezničkog i pomorskog prometa kao i godišnja izvješća s podacima o osobama koje koriste prava na oslobađanja plaćanja cestarine i druga prava.
Sudjelovao je kao predstavnik Ministarstva na nizu sastanaka vezano uz pristupačnost i mobilnost te dao doprinos prijedlozima za poboljšanje primjene postojećih propisa u tim područjima – posebno vezano uz promet i infrastrukturu. Sudjelovao je na stručnim skupovima i konferencijama te raspravama vezano uz izmjene propisa koje su nositelji druga ministarstva - npr. pravo na znak pristupačnosti.
Uvidom u dokumentaciju kandidata i nakon provedenih razgovora utvrđeno je da je g. Jurišić odgovorna i stručna osoba, razvijenih komunikacijskih vještina, spremna na suočavanje s izazovima, a ono što ga razlikuje od ostalih kandidata jest poznavanje i iznimna zainteresiranost za unapređenje položaja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, a koju iskazuje konkretnim prijedlozima i inicijativama. Tijekom razgovora je g. Jurišić istaknuo sudjelovanje na međunarodnim raspravama i stručnim skupovima na engleskom jeziku, a vezano uz problematiku osoba s invaliditetom.
Raspolaže verificiranim naprednim informatičkim znanjima rada na računalu, posjeduje ECDL diplomu Specijalist, Hrvatskog informatičkog zbora; znanjem engleskog jezika C2 razine – odlično te njemačkog jezika B2 razine - dobro.
Nije član političke stranke.

2. MIRA PEKEČ – KNEŽEVIĆ; dipl. iur. soc. rada; datum rođenja: 03.03.1955.

Gospođa Mira Pekeč-Knežević srednju školu završila je u Slunju, Višu školu za socijalne radnike u Zagrebu te Zajednički studij za socijalni rad na kojem je diplomirala i stekla stručni naziv Diplomirani inženjer socijalnog rada završila je 1982.godine.
Radno iskustvo je stekla 1977. u Centru za odgoj djece i omladine, Služba za dijagnostiku - Dugave, potom u Centru za socijalni rad na odjelu zaštite osoba s invaliditetom, a od 2001. g. radila je kao koordinatorica u Prvostupanjskom tijelu vještačenja Centra za socijalnu skrb Zagreb.
Od 17. listopada 2008. godine do isteka osmogodišnjeg mandata obavljala je dužnost zamjenice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.
Kao predavač ili aktivni sudionik rasprava sudjelovala ne na brojnim stručnim skupovima, konferencijama i simpozijima u zemlji i inozemstvu, na temu zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom. Dodatno se stručno usavršavala pohađanjem različitih tečajeva i edukativnih radionica.
Gđa. Pekeč-Knežević ima izrazitu sposobnost staloženog, strpljivog i koncentriranog komuniciranja. Stručna je, odgovorna i poduzetna osoba. Izrazito je motivirana za daljnje obavljanje zadataka zamjenice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te smatra da svojim znanjem, iskustvom i doprinosom koji je pokazala tijekom proteklih osam godina i nadalje može doprinijeti unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom postupanjem povodom pojedinačnih pritužbi stranaka, predlaganjem izmjena relevantnog zakonodavstva inicijativama za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom te podizanjem razine svijesti o sposobnostima i mogućnostima osoba s invaliditetom u društvu i tijelima vlasti na različitim razinama. Kao zamjenica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom gđa. Pekeč Knežević je svoje znanje i iskustvo nesebično dijelila s mlađim suradnicima/ama u proteklih osam godina i bila im svakodnevna podrška. Tolerantna je, iskrena i ima senzibilitet za rješavanje problematike i specifičnosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Sve zadatke uvijek je ispunjavala predano, odgovorno i stručno.
Ono što je razlikuje od drugih kandidata je poznavanje cjelokupne problematike vezano uz zaštitu prava osoba s invaliditetom uključujući zakonodavstvo, javne politike i međunarodne obveze RH, uz sposobnost primjene multidisciplinarnog pristupa u rješavanju pojedinačnih predmeta kao i iznalaženja cjelovitih rješenja.
Aktivno se služi engleskim jezikom te je informatički educirana.
Nije članica političke stranke.“

Veličina fonta

Karta

Pravobraniteljica za 
osobe s invaliditetom


Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel. : 01 6102 170
fax : 01 6177 901
e-mail: ured@posi.hr

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici

ne mrznja