Djelokrug rada odjela

URED PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom započeo je s radom 1. srpnja 2008. godine, a njegov rad temelji se na Zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN, 107/07).

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, najmlađi UN međunarodni dokument o ljudskim pravima usvojena je 13. prosinca 2006., a Republika Hrvatska bila je među prve četiri europske zemlje koje su Konvenciju potpisale i ratificirale.
Dana 30. ožujka 2007. u ime Vlade Republike Hrvatske Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom potpisala je gđa. Jadranka Kosor - tadašnja potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Nakon ratifikacije u Hrvatskom saboru, Konvencija je sukladno Ustavu Republike Hrvatske kao međunarodni dokument postala dio pravnog poretka Republike Hrvatske koji je po pravnoj snazi iznad hrvatskih zakona i ispod Ustava.
Konvencija je stupila na snagu nakon što ju je potpisalo prvih 20 zemalja odnosno 3. svibnja 2008. godine.

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je nezavisna državna institucija čija je osnovna uloga praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je Anka Slonjšak dipl.oec. Anku Slonjšak je na dužnost prve hrvatske pravobraniteljice stupila 1. srpnja 2008. godine. Pravobraniteljicu je imenovao Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Pravobraniteljica Anka Slonjšak je 17. listopada 2017. godine ponovno izabrana na drugi mandat od 8 godina.

KOJE SU NADLEŽNOSTI PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM?

U slučaju kršenja prava osoba s invaliditetom, pravobraniteljica je ovlaštena:

  • upozoravati
  • predlagati mjere
  • davati preporuke
  • obavještavati
  • te zahtijevati izvješća o poduzetom

Ukoliko nam se obratite, pravobraniteljica, njezini zamjenici ili savjetnici preispitat će vaš slučaj. Pri tome će možda od vas zatražiti dodatnu dokumentaciju kako bi se mogli što bolje upoznati s vašim slučajem i odlučiti koje mjere iz svoje nadležnosti možemo poduzeti kako bismo vam pomogli.
Pravobraniteljica će upozoriti kršitelja prava i preporučiti da otkloni nepravilnost ili prestane s radnjama koje krše vaša prava. Pravobraniteljica i njezini zamjenici i savjetnici vas također mogu savjetovati o tome koje radnje poduzeti ili kojoj se izvršnoj instituciji obratiti kako bi zaštitili svoja prava.
Pravobraniteljica može tražiti da se požuri postupak koji se u vašoj stvari vodi pred sudskim ili upravnim tijelom posebice ukoliko je prekoračen razumni rok.
Ukoliko pravobraniteljica uvidi da neko zakonsko rješenje ide na štetu osoba s invaliditetom ili djece s teškoćama u razvoju, da ih se zakida ili dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe bez invaliditeta, pravobraniteljica će dati prijedlog za izmjenu tog zakonskog rješenja.
Pravobraniteljica može predlagati i zalagati se za primjerenija rješenja, ali ne može izravno utjecati na njihovo donošenje.
Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regioanlne) samouprave, pravne i fizičke osobe obavezni su surađivati s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom i na njezin zahtjev podnositi izvješća i odgovarati na upite.
Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne i fizičke osobe dužne su odmah, a najkasnije u roku od 15 dana izvijestiti pravobraniteljicu o poduzetom u povodu njezinog upozorenja, prijedloga ili preporuke.
Ako ne postupe prema zahtjevu, pravobraniteljica će o tome obavijestiti tijelo koje obavlja nadzor nad njihovim radom, a ako ni to tijelo u roku od 8 dana ne izvijesti o utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama, pravobraniteljica o tome obavještava Vladu Republike Hrvatske.
Ako u obavljanju dužnosti pravobraniteljica za osobe s invaliditetom sazna da je osoba s invaliditetom izvrgnuta diskriminaciji, nasilju, spolnoj zloporabi, zlostavljanju, izrabljivanju, zanemarivanju ili nehajnom postupanju, dužna je odmah podnijeti prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te upozoriti nadležno tijelo državne uprave i predložiti mjere za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom.

ŠTO PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM NE MOŽE:
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom vas ne može zastupati na sudu, ne može se miješati u tijek sudskih i upravnih postupaka niti mijenjati ili utjecati na rješenja sudskih i upravnih tijela.
Pravobraniteljica vas može savjetovati o vašim pravima i načinima na koje ih možete ostvariti, ali nije ovlaštena za pružanje besplatne pravne pomoći niti može za vas pisati podneske, žalbe, prijave i slično. U takvim slučajevima, molimo vas da se obratite uredima državne uprave za opću upravu (pri županijama ) koji će vas uputiti na načine ostvarivanja besplatne pravne pomoći, a pravobraniteljicu obavijestite ukoliko naiđete da to pravo iz neopravdanih razloga niste uspjeli ostvariti.
Pravobraniteljica ne može za vas ishoditi rješenja koja nisu u skladu sa zakonom niti može za vas intervenirati kako bi neko svoje pravo ostvarili mimo zakona i propisa.

KAKO POSTUPA PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM?

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom zaprima individualne pritužbe osoba s invaliditetom i onih koji rade u njihovu korist, razmatra slučajeve u kojima se pritužuje na povredu prava osoba s invaliditetom i u kontaktu s institucijama koje su zadužene za rješavanje tih pitanja, nastoji ishoditi najpovoljnije rješenje.
Ako na temelju postupanja po prijavama stranaka, pravobraniteljica uvidi kako zakonske odredbe ne vrše svoju ulogu zaštite osoba s invaliditetom, može potaknuti donošenje izmjena zakona i drugih propisa koji se odnose na prava i zaštitu osoba s invaliditetom.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom pruža savjetodavnu pomoć osobama s invaliditetom o načinu ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.

Pored toga, Ured ostvaruje uvid u prostorije u kojima borave, rade ili su privremeno ili trajno smještene osobe s invaliditetom.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom surađuje s udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom.

Više i detaljnije o djelokrugu rada možete naći u Zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN, br. 107/07)